"Aega pole ilmaski kui aega ei võta. "

Eesti vanasõna

Kirjeldus

MILLE PUHUL?

Kuidas teha arukamalt, mitte rohkem?
See on Sulle kui tundub, et Sa ise või Sinu meeskond muudkui teeb ja toimetab, aga tulemust justkui ei ole. Oled õiges kohas kui soovid, et tegevused oleksid süsteemsemad ja loomulikult ka tulemuslikumad; et stressi oleks vähem ja selgust rohkem; et aktiivse töise tegevuse kõrval jääks aega elada ja nautida ka oma elu.
Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning kogeda kohest tagasisidet.

KASU

 • Osalejad teadvustavad oma „ajaröövleid” ja oskavad aega paremini planeerida
 • Tõuseb produktiivsus. Koolituse läbinud suudavad vähema ajaga teha ära rohkem ning olulisemaid asju.
 • osalejad omavad ülevaadet kõigist oma tegemist ootavatest asjadest (ülesanded, ideed, plaanid jne)
 • väheneb stress, kuna on saadud terviklik ülevaade oma tegemistest, rollidest ja eesmärkidest
 • Õpivad eristama olulist vähemolulisest, seadma prioriteete
 • On õpitud oskusi, kuidas muuta oma meeskonna toimimine efektiivsemaks ning vähendada „raiskamisi“
 • On tehtud konkreetne plaan nii isikliku aja juhtimise süsteemi sisse viimiseks kui oma meeskonna töö efektiivistamiseks.
 • Suureneb rahulolu, kuna osalejad on saavutanud kontrolli nii igapäevaste pisiasjade kui pikemaajaliste plaanide-projektide üle

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele

 • Kuidas leida ja säilitada sisemist tasakaalu
 • R.Diltsi toimimise ring. Kuidas minu mõtted, uskumused ja hoiakud mõjutavad minu enesehinnangut, üldist toimetulekut ning õnnestumist. Piiravad ja kasulikud uskumused.
 • Kuidas vabaneda mittetoimivatest suhtlusmustritest ja teadlikult asendada need toimivate suhtlemisviisidega.
 • Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet. Minu motivatsiooni allikad
 • Minu isiklikud väärtused ja nende järjestus.
 • Minu eluratas täna – tasakaal minu elu, ennetamaks läbipõlemist.
 • Kuidas mina oma töös saan stressi ennetada.
 • Kuidas edukalt toime tulla igapäevapingetega? Praktilised harjutused ja võtted. Hingamine ja enesejuhtimine. Millised on põhilised stressiga toimetuleku strateegiad?
 • Kuidas saan endas suurendada positiivsust ja stressiga toime tulla?

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP
Kõik meeskonnad, mille liikmed vajavad tuge oma aja teadlikuks planeerimiseks.

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti keeles või inglise keeles

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Ajajuhtimise koolitus "Kuidas teha arukamalt mitte rohkem"

Õppekavarühm: Isikuareng (090), Juhtimine ja haldus (435)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Kaardistada osalejate "ajaröövlid"
 • Vähendada "vilgast kuid viljatut tegevust"
 • Stressi vähendamine
 • Tegevuse efektiivistamine, et jääks aega ka elu nautida

Õpiväljundid:

 • On teadlik oma „ajaröövlitest” ja oskab aega paremini planeerida
 • Olles tutvunud mitmete aja juhtimise süsteemidega, on oma tegevuses produktiivsem - suudab vähema ajaga teha ära rohkem ning olulisemaid asju.
 • Omab ülevaadet kõigist oma tegemist ootavatest asjadest (ülesanded, ideed, plaanid jne)
 • On vähem pinges, kontrollib oma stressi, kuna on saanud tervikliku ülevaate oma tegemistest, rollidest ja eesmärkidest
 • Eristab olulist vähemolulisest, oskab seda prioriteete
 • On teinud konkreetse plaani nii isikliku aja juhtimise süsteemi sisse viimiseks (16 h/ak puhul)

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Koolituse eeltööna kaardistavad koolitatavad oma suurimad aja juhtimisega seonduvad kitsaskohad;
 • Oma isikliku aja juhtimise süsteemi (David Allen) loomine;
 • Kuidas saada kontroll ja omada pidevat ülevaadet kõigi oma tegemata asjade, kohustuste ja ideede üle;
 • Kuidas pärast kokku kogumist panna tegemata asjad usaldusväärsesse süsteemi ja neid asju võimalikult efektiivselt ellu viia;
 • Eisenhoweri maatriks minu tegevused selles;
 • Erinevate aja juhtimise süsteemide tutvustus, millised detailid sobivad minu isiksusetüübiga;
 • Aja juhtimist toetavad internetiallikad, äpid jm tehnilised vahendid;
 • Minu erinevad rollid ja nendega kaasnevad kohustused ja plaanid;
 • Minu lühema- ja pikemaajalised eesmärgid ja tegevuskavad nendega seoses.
 • Outlooki võimalused aja juhtimisel abiks olla (16 ak/h puhul)
 • Ettepanekuks töiste süsteemide arendamiseks, omavahelise koostöö parendamiseks, et nii enese kui teiste efektiivsust suurendada (16 ak/h puhul)

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud, ajurünnakud
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Tõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. 

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: Vastavalt koolituse mahule saab iga osaleja kaasa koolitusmaterjali (sh teooria, erinevad mudelid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat.