Loominguline koolitus tagab töötajale tervise

Rootsi teadlased selgitasid paar aastat tagasi välja, et kui inimene sisustab oma vaba aega loominguga seonduvate tegevustega, siis tema eluiga pikeneb ja elukvaliteet paraneb.
Uuringud näitavad, et inimesed, kes osalevad vähemalt neljal kultuuriüritusel aastas – hoolimata sellest, kas käiakse kinos, kontserdil, kunstinäitusel või lauldakse kooris – elavad kauem. Niisiis, kellegi loomingu nautimine või ise loomeprotsessis osalemine ergutab loovust ja mõjub inimesele tervendavalt.
Tänapäeva ühiskonnas on tervis ja selle eest hoolt kandmine muutunud hea elustiili näitajaks. Siinjuures ei kätke tervislik elustiil mitte üksnes õigeid toitumisharjumusi ja hoolitsemist keha eest, vaid ka üha enam kultuurilisi väärtusi – kuidas oma aega sisustatakse, milliste sotsiaalsete ringkondadega lävitakse või kuidas ja milliseid mõtestatud elamusi kogutakse.
Viimasel ajal tehtud elukvaliteedi uuringud näitavad, et üksnes materiaalne heaolu ei tekita inimeses parema elu tunnet. Eri ühiskonnagruppide küsitlused toovad välja järgmised tunnused, mis head elukvaliteeti illustreerivad: positiivsed tunded, tegutsemisvõimalused, ühtekuuluvustunne ja mõtestatus.
Loovuse arendamiseks on mitmeid põhjuseid. Meid ümbritsev maailm muutub kiiremini kui varem, mis esitab suuremaid nõudmisi otsustus- ja tegutsemisvõimele. Olukordadele loovalt lähenemise võime on muutunud oluliseks edufaktoriks nii tööelus kui ka isiklikes tegemistes.
Loomingu kaudu saab inimene ennast väljendada, ennast paremini tundma õppida ja end hingeliselt täita. Loomingulistes tegevustes on võimalik kogeda positiivseid tundeid.
Positiivsed tunded, nagu rõõm, huvi ja rahuldus, avardavad vaatevälja, annavad võimaluse uute mõtete tekkimiseks.
Uutele mõtetele järgneb aga enamalt jaolt ka uut laadi tegutsemine. Loomingulises protsessis kogetu jagamine kolleegidega võimaldab arendada meeskonnatööd ja üksteist paremini mõista. Teistega koos saadud ja jagatud elamus tekitab ühtekuuluvustunnet.
Inimesed on end kõikidel ajastutel ja kõikides kultuurides muusikas, kunstis ja tantsus väljendanud. Muusika on paljude inimeste jaoks mõtestatud elamuste andjaks ja ühtekuuluvustunde loojaks.
Muusika- ja kunstiteraapiale tuginev koolitus annab võimaluse oma igapäevasest ametirollist eemalduda ning iseenda ja kaaslastega tavapärasest erineval tasandil suhelda.
Loomingulised tegevused on allikaks, millest me saame ammutada jõudu ja energiat. Endas täiendava jõu ja energia tunnetamine suurendab lootust, mis aitab meil tervena püsida ja igapäevaeluga paremini toime tulla.
Loovust arendav koolitus võimaldab avastada uusi radu

  • Aitab mõelda ka harjumuspäratuid radu pidi, mis võimaldab nii töös kui ka isiklikus elus välja mõelda teistsuguseid häid lahendusi.

  • Võimaldab paremini aru saada oma sisemisest kindlusest, mille abil on võimalik igapäevaselt end vormis hoida ja kasutada seda ka “auku­dest” väljaronimisel.

  • Arendab meeskonnas koostööd, milles on rohkem ühist arusaamist ja empaatiat.

  • Aitab julgemalt väljendada oma tundeid ja mõtteid.

  • Aitab kaasa oma sisetunde usaldamisel, mis võimaldab ära teha ka need otsused, mida muidu poleks võib-olla julgenud teha.


Dali Kask
Äripäev  03.11.2005