Kirjeldus

MILLE PUHUL?

Kui Sulle tundub, et Sinu meeskonnas oleks inimestel vaja õppida igapäevaelus vajalikke  suhtlemisoskusi – aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, enesejuhtimine; kuidas hakkama saada erinevate inimtüüpidega (nii klientide kui ka kolleegide näol); kuidas teise inimese vajadusi välja selgitada ja teda motiveerida; kuidas keerulistes suhtlemissituatsioonides võimalikult hästi hakkama saada; kuidas ennetada ja juhtida konfliktsituatsioone; kuidas juhtida enda emotsioone, siis oled õiges kohas.

Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning kogeda kohest tagasisidet.

KASU       
Osalejale

 • saab teadlikumaks oma tavapärasest käitumistest ja selle mõjust teistele
 • oskab ära tunda erinevaid suhtlemistasandeid
 • on edasi arendanud oma suhtlemisoskusi
 • saab teadlikumaks põhjustest, mis võivad teda viia konflikti ning õpib oma käitumist paremini juhtima
 • on õppinud märkama, ennetama ja juhtima pingesituatsioone
 • oskab toime tulla emotsioonidega ning oma suhtlusoskusi edasi arendada

Organisatsioonile

 • investeerib olulistesse inimestesse ja nende suhtlemisoskuste paranemisse
 • saab pingevabama õhkkonna ja efektiivsemad suhted
 • saab pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid oma klientidele
 • tugevdab oma organisatsioonikultuuri

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele

 • Suhtlemise alused – väärtused, hoiakud, uskumused. Minu väärtushierarhia välja selgitamine.
 • Suhtlemistasandid, millist tasandit valida millises situatsioonis
 • Heaks suhtlemiseks kasulikud hoiakud ja uskumused (R.Diltsi mudel)
 • Baasilised suhtlemisoskused (T.Gordoni, E.Berne’i järgi) – aktiivne kuulamine,   enesekehtestamine, võidan-võidan mõtteviis
 • Erinevad suhtlemisstiilid: agressiivne, alistuv, kehtestav. Igaühe õigused ja  kuidas nende teadvustamine võimaldab suhtlusstiili muuta.
 • Kontakti etapid ja mõju
 • Tajutüübid (läbi testi) ja mida erinevate tüüpidega suhtlemisel arvestada
 • Kuidas teada oma vigu, kuidas need plussiks pöörata?
 • Konfliktide ja pingete ennetamine minu elus ja töös
 • Erimeelsuste tekkimine- põhjused, protsess, tulemus/tagajärg? Erinevate vajaduste ja huvide kokkupõrge – suhtlemise põhistrateegiad.
 • Thomas-Killmani konfliktikäitumise test, minu konfliktikäitumise analüüs
 • Konfliktide juhtimine, vahendamine
 • Positiivne mõjustamine vs manipuleerimine suhetes
 • Emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalne intelligentsus
 • Kuidas  erinevates suhtlusolukordades pingeid maandada ja enesekontrolli säilitada.

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP

Kõik klienditeenindusega tegelevad meeskonnad/kollektiivid ja meeskonnad, mille liikmed vajavad suhtlemisoskusi paremaks koostööks.

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti keeles või inglise keeles

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Suhtlemis- ja konfliktilahendusoskuste koolitus

Õppekavarühm: Isikuareng (090)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete  osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Omandada teadmisi ja kogemusi, kuidas toime tulla keerulistes suhtlemissituatsioonides
 • Õppida, kuidas hakkama saada erinevate inimtüüpidega sh ründava, tugevates emotsioonides, süüdistava inimesega
 • Õppida nii teeninduses kui müügis kui tavasuhtlemises vajalikke suhtlemisoskusi
 • Õppida haldama enda emotsioone pingelistes olukordades
 • Õppida jääma konfliktis rahulikuks
 • Õppida, kuidas ennast rahumeelselt kehtestada

Õpiväljundid:
Osaleja:

 • on teadlik erinevatest inimtüüpidest ja oskavad enda suhtlemist kohandada
 • on teadlik rahumeelsetest enesekehtestamise vahenditest
 • on teadlik iseenda eripäradest suhtlemisel
 • on teadlik enda suhtlemist soodustavatest ja piiravatest uskumustest
 • on enesekindlamad
 • on saanud „töövahendeid“ oma emotsioonide haldamiseks

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Heaks suhtlemiseks kasulikud hoiakud ja uskumused, proaktiivne mõtteviis, rollikaitse
 • Tajutüüpide test - erinevad inimesed, erinevad arusaamad
 • Suhtlemisbingo
 • Enesejuhtimise alused - kuidas hoida oma tass täis kui sinu töö nõuab paju suhtlemist?
 • Erinevad suhtlemisstiilid: agressiivne, alistuv, kehtestav.
 • Baasilised suhtlemisoskused (T.Gordoni, E.Berne’i järgi) – aktiivne kuulamine,   enesekehtestamine, võidan-võidan mõtteviis
 • Kontakti etapid ja mõju
 • Suhtlemistasandid, millist tasandit valida millises situatsioonis
 • Kuidas keeruliste inimtüüpidega toime tulla.
 • Kuidas  erinevates kriitilistes suhtlusolukordades pingeid maandada ja enesekontrolli säilitada

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud, ajurünnakud
 • Videoanalüüs
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Tõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. 

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: Vastavalt koolituse mahule saab iga osaleja kaasa koolitusmaterjali (sh teooria, erinevad mudelid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat.