ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.    Üldsätted
1.1.     Mastery Koolitus OÜ (edaspidi Mastery Koolitus) korraldab   täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.2.     Mastery Koolitus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest; täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.3.     Asjaajamiskeel on eesti keel.
1.4.     Õppetöö toimub koolitusena aastaringselt 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
1.5.     Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks  
    akadeemiline tund vastab 45 minutile.
1.6.     Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides.
1.7.     Organisatsioonisisesed koolitused toimuvad koolituse tellija poolt valitud ruumides.
1.8.     Avatud koolitused toimuvad koostööpartnerite juures.
1.9.     Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena.
1.10.    Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse  õppekava alusel.
1.11.    Õppetöö toimub eesti keeles. Kokkuleppel vastavalt koolitaja võimalustele vene keeles.
1.12.    Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
1.13.    Õpingute alusdokument on õppekava:
1.13.1.    õppekava vastab seadusest tulenevatele nõuetele;
1.13.2.    õppekava koostamisel lähtutakse õppijate vajadustest, toetudes Eesti hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad, kutsestandardid, riiklik haridusstarteegia jne);
1.13.3.    Mastery Koolitus poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel rubriigis „koolitused“, kus nad on välja toodud lingina  koolituse lühitutvustuse juures;
1.13.4.    õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab Mastery Koolitus juhatus.
1.14.    Mastery Koolitus on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas
    Muudatusi.
1.15.    Koolitused on praktilised ning koolitaja ülesandeks on aidata õppijail saavutada 
    Õpiväljundid.
1.16.    Ootamatutest muudatustest teavitatakse koolituse tellija ja koolituse läbiviija suhtlusel telefoni teel, mida esitatakse kinnitusena lisaks taasesitatavas vormis. 


2.    Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1.    Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.

3.    Koolitusele registreerimine
3.1.     Asutusesisese koolituse puhul korraldab registreerimise koolituse tellinud asutus ise ja 
 esitab selle koolitajale, mis on aluseks tunnistuste või tõendite väljastamiseks.
3.2.     Vastastikusel kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolituse ka ära jätta või edasi lükata.   
 Koolitatavaid teavitab muudatustest koolituse tellija. 
3.3.     Koolitustele registreerunuid teavitab muudatustest koolituse tellinud asutus.

4.    Õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud
4.1.    Koolituse pakkumises tellijale  on kirjas koolituse maksumus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, mis kuuluvad hinna sisse.

5.    Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
5.1.     Koolituse eest tasumine toimub arve alusel peale koolituse toimumist.
5.2.     Arve väljastatakse e-kirja teel tellija poolt esitatud e-arve keskusele või tellijale.
5.3.     Arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks. 

6.    Õppemaksu tagastamise alused ja kord
6.1.     Koolituse tellijal on võimalus koolitusest loobuda ootamatute asjaolude ilmnemisel, kui 
lepingus ei ole sätestatud teisiti. 
6.2.     Ootamatutest muudatustest teavitatakse koolituse tellija ja koolituse läbiviija suhtlusel telefoni teel, mida esitatakse kinnitusena lisaks taasesitatavas vormis. 
6.3.     Tagasimakse tehakse toimumata koolituse korral, kui on tehtud ettemakse.

7.    Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
7.1.     Koolituse lõppedes väljastatakse õppijale tunnistus või tõend, mis on nimetatud õppekavas. 
7.2.     Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
7.3.     Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.
7.4.     Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
7.5.     Tõendile/tunnistusele on märgitud vähemalt järgmised andmed:
7.5.1.    täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
7.5.2.    täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
7.5.3.    majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
7.5.4.    õppekava nimetus;
7.5.5.    täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
7.5.6.    tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
7.5.7.    tõendi või tunnistuse number; 
7.5.8.    koolitaja(te) nimi(ed).

8.    Täienduskoolituse olulistest tingimustest teavitamine
8.1.    Täienduskoolituses osalejale ja koolituse rahastajale teeme teatavaks vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:
8.1.1.     täienduskoolituse õppekava;
8.1.2.     täienduskoolitust läbi viiva täiskasvanute koolitaja nimi ja andmed tema kvalifikatsiooni kohta;
8.1.3.     täienduskoolituse toimumise aeg;
8.1.4.     täienduskoolituse läbiviimise koht ja aadress;
8.1.5.     õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud;
8.1.6.     õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
8.1.7.     õppemaksu tagastamise alused ja kord;
8.1.8.     vaidluste lahendamise kord.

9.    Õppija õigused ja kohustused
9.1 Õppijal on õigus:
9.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud koolitusele ette nähtud mahus, kohas;
9.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
9.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul
õppemaksu ei tagastata;
9.1.5. saada koolituse lõpetamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.
9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus
jms) vastavalt eeskirjadele ja asutuse  töötajate korraldustele, kus koolitus toimub;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid
ja koolituse korraldaja vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.4. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel
kirjutatud kuupäevale.


10.    Koolitajate kvalifikatsiooninõuded
10.1.     Koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas.
10.2.     Omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11.    Vaidluste lahendamise kord
11.1.    Mastery Koolitus ja õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused
lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel
11.2.    Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse Tartu Maakohtus
 

 

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED 
1.    Üldsätted
1.1.     Mastery Koolitus  OÜ (edaspidi Mastery Koolitus  ) korraldab täiskasvanute tööalast täienduskoolitust.
1.2.     Mastery Koolitus  lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel ning Mastery Koolitus  OÜ põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.3.     Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2.    Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused
2.1.    Koolitus toimub õppija enda poolt valitud ruumides, kus peab olema tagatud:
2.1.1.    piisav valgus õppijale;
2.1.2.    piisavalt ruumi õppijale;
2.1.3.    seljatoega tool õppijale;
2.1.4.    võimalus kasutada pabertahvlit (vahendi tagab tellija);
2.1.5.    võimalus kasutada projektorit (vahendi tagab tellija).
2.2.     Õpperuumid vastavad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse  nõuetele
2.3.     Konkreetse koolituse läbiviija koostöös tellijaga hoolitseb selle eest, et õpperuumid oleks varustatud koolituseks vajalikuga.

3.    Õppekavade kvaliteedi tagamise alused
3.1.     Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2.     Õppekava koostamisel lähtutakse õppijate vajadustest, toetudes Eesti hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad, kutsestandardid, riiklik haridusstarteegia jne); Täiskasvanute koolituse seadusest, Täienduskoolituse standardist, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalidest.
3.3.     Mastery Koolitus  poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel rubriigis „koolitused“, kus nad on välja toodud lingina  koolituse lühitutvustuse juures.
3.4.     Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
3.4.1.    õppekava nimetus;
3.4.2.    õppekavarühm;
3.4.3.    õppe eesmärk;
3.4.4.    õpiväljundid;
3.4.5.    õppekeel;
3.4.6.    õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
3.4.7.    õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
3.4.8.    õppe sisu;
3.4.9.    õppemeetodid;
3.4.10.    õppekeskkonna kirjeldus;
3.4.11.    õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
3.4.12.    lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
3.4.13.    koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
3.5.     Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse organisatsiooni või sihtgrupi tegelikest vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.6.     Vajaduste väljaselgitamiseks viiakse enne sisekoolituse õppekava koostamist läbi intervjuud tellija esindajaga ning täpsustatakse koolitusvajadust. 
3.7.     Avalike koolituste õppekavade koostamise aluseks on enamasti võetud kutsestandardis toodud nõuded või siis seadusandluse nõuded. 

4.     Koolitajate kvaliteedi tagamise alused
4.1.     Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida on võimalik tõestada.
4.2.     Koolitajad on usaldusväärsed, kes arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega.
4.3.     Koolitajad täiendavad end pidevalt omas valdkonnas.
4.4.     Pärast tagasisidelehtede saamist õppijate poolt analüüsib koolitaja koos Mastery Koolitus  juhtkonnaga nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja vajadusel tehakse parendusettepanekuid koolitajale.

5.    Täiendkoolituse tagasiside kogumise kord
5.1.     Koolituse jooksul kogutakse õppijatelt suulist tagasisidet. 
5.2.     Koolituse lõpuosas küsitakse kogu koolituse kohta suulist tagasisidet või õppijad täidavad eneseanalüüsi sisaldava kirjaliku tagasiside. 
5.3.     Pärast koolitust küsitakse tagasisidet koolitusele ja koolitajale ka tellijalt. 
5.4.     Loetletud viisidel kogutud andmed analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava jm täiustamisel, et pakkuda veelgi paremaid ja kvaliteetsemaid koolitusi.
5.5.     Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate tagasiside alusel.

6.     Õppematerjalide kvaliteet
6.1.     Õppijad saavad õppematerjalid sõltuvalt koolituse õppekava eesmärgist ja koolitusgrupi profiilist, 
6.2.     Õppematerjalide koostamisel tuginetakse tõenduspõhisele infomaterjalile.