"Edukuse esimeseks tingimuseks on soov teada, mida sa tahad. Soovimine on seemne istutamine. "

Robert Collier

Kirjeldus

MILLE PUHUL?

Sageli saavad ettevõtetes juhtideks (olgu siis esmatasandil või keskastmel) end heast küljest näidanud spetsialistid. Kuid kas spetsialist teab, kuidas inimesi juhtida ja kuidas neid motiveerida, kuidas panna nende silm särama? Kas kolleeg, kes enne oli samal astmel, suudab end ka juhina maksma panna? Kas spetsialist, kellest sai juht, üldse suheldagi oskab, juhtimisest rääkimata?
Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning kogeda kohest tagasisidet.

KASU

 • juhtimisalased raskemad situatsioonid on kaardistatud (koolituse eeltööna)
 • osalejad on analüüsinud ennast kui juhti – teatakse oma tugevusi ja nõrkusi
 • praktikas läbi tehes on omandatud inimeste juhtimiseks vajalikke oskusi
 • osalejad on teadlikud tulemuslikust ja motiveerivast tagasiside andmisest
 • osalejate liidrikäitumist on treenitud ka läbi coachimis-oskuste
 • on omandatud erinevaid tehnikaid inimeste motiveerimiseks

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele

 • Mis on juhtimine? Juhi põhitegevused.
 • Meeskonna kujundamine. Tulemuslik koostööatmosfäär ja organisatsioonikultuuri arendamine
 • Delegeerimine ja motiveerimine. Õige tasakaalu saavutamine: juhtimine/ise tegemine
 • Erinevad juhtimisstiilid - millised toimivad millises olukorras ning millised stiilid sobivad minu isiksusega.
 • Juhipositsioonile asumisel võimalikud probleemid ja nendega toimetulek.
 • Kuidas uue väljakutsega edukalt toime tulla, minu sisemised ressursid, toetav mõtlemisviis.
 • Juhi kompetentsid
 • Rollid meeskonnas ja inimeste ressursside kasutamine väljapaistvate tulemuste saavutamiseks.  Alluvate mõtlemise ja käitumise eripäradega arvestamine juhtimises
 • Inimeste töö hindamine ja nende arengu planeerimine
 • Tagasiside andmise mudelid
 • Aja efektiivne kasutamine juhi töös. Eisenhoweri maatriks. Planeerimine ja organiseerimine
 • Minu tegevusplaan efektiivsuse arendamiseks oma juhitöös.

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP
Kõik juhtmeeskonnad, mis vajavad juhtimisõpet

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti keeles või inglise keeles

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Juhtimisoskuste koolitus „Spetsialistist juhiks“

Õppekavarühm: Isikuareng (090), Juhtimine ja haldus (435)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Kaardistada osalejate juhtimisalased raskemad situatsioonid ning koos uute teadmiste-kogemustega luua efektiivseid lahendusi
 • Arendada juhtimise ja liidrikäitumise aluseid
 • Õppida praktikas läbi tehes juhtimiseks vajalikke oskusi
 • Treenida osalejate coachimis-oskuste läbi liidrikäitumist
 • Arendada osalejaid kui inimesi ja juhte

Õpiväljundid:

 • on teadlik erinevatest juhtimisstiilidest ja nende sobivusest enda isiku ja konkreetse juhtimissituatsiooniga
 • on teadlik juhtimis- ja liidrikäitumise alustest
 • on praktikas proovinud coachivaid juhtimisvõtteid
 • on omandanud delegeerimistehnikaid

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Liidrikäitumine
 • Juhi peamiseid suhtlemisoskused (aktiivse kuulamise oskus, enesekehtestamine, konfliktide ennetamine);
 • Tulemusliku koostööatmosfääri kujundamine
 • Delegeerimine ja motiveerimine. Õige tasakaalu saavutamist: juhtimine/ise tegemine
 • Kuidas panna alluvad rohkem vastutama ja initsiatiivi võtma
 • Kuidas tõsta alluvate motiveeritust

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud, ajurünnakud
 • Videoanalüüs
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Tõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. 

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: Vastavalt koolituse mahule saab iga osaleja kaasa koolitusmaterjali (sh teooria, erinevad mudelid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat.