Anna töötajale pideva arengu võimalus

Maris Zernand
Äripäev 21.05.2001
E-äri esitab töötajale suuri nõudmisi. Selleks võivad olla nii põhjalikud teadmised infotehnoloogia (IT) valdkonnast, kiire õppimis- ja kohanemisvõime, kui ka iseseisvus ning pidev loovus. Et vastata kõrgetele nõudmistele, peab olema piisav töötajapoolne huvi.
Valides e-äris töötavale inimesele sobivat motiveerimisskeemi, on üldiselt võimalik järgida samu põhireegleid, mis kehtivad iga muu ettevõtte töötaja kohta. Erinevaid inimesi motiveerib suuremal või vähemal määral tunnustus, sotsiaalne kuuluvus, eneseteostus. Antud äriliigi puhul võib arvata, et suur osa meeskonnast on IT-alase hariduse või heade sellealaste oskustega töötajad.
Nagu hiljutine EBSi juhtimisinstituudi läbiviidud uuring näitas, on Eesti ettevõtetes raskem värvata ja hoida infotehnoloogia erialaspetsialiste kui juhte. Järgides töötaja tasustamise reeglit – töötasu määramisel on oluline järgida töö panust ja ametikoha väärtust – on õigustatud ka IT-spetsialistide praegune hind tööturul.
Jättes tagaplaanile tasustamise ja vaadates e-äri töötajaid üldisemalt, on mitu tegurit, mis nimetatud tegevusega meeskonna liikmetele ehk veidi enam omased kui teistele.
Töötamine kaasaegses ettevõttes
Töötajale on oluline, kus ta töötab. See saab määravaks teguriks juba töökoha valikul. Tööandjale on oluline tagada, et ettevõte oleks oma nime vääriline. E-äris keskendutakse suuremat käivet tõotavatele ettevõttelt ettevõttele (B2B – business to business) ja lõpptarbijate erisoovidega tegelevate, ettevõttelt tarbijale (B2C – business to customer) suunatud projektide arendamisega.
Sama olulisel kohal peaks olema ka tähekombinatsioon B2E (business to employee) ehk ettevõttelt töötajale. Kaasaegse ettevõtte võtmeressurss on informatsioon. Operatsioonide edukaks teostamiseks on vajalik info õigeaegne jõudmine töötajateni. Hästi sooritatud ülesanne ja asjakohane tunnustus selle eest on juba kauatuntud motivaator.
Võimalus valida töö aega ja kohta
Enamik ettevõtteid ei ole veel valmis täielikuks kaugtööks ja selle efektiivsus on siiani vaieldav. Küll on aga paljudes ettevõtetes kasutusel osaline kaugtöö. See vabastab töötaja kohustusest olla igal tööpäeval hommikust õhtuni oma füüsilisel töökohal.
Kaugtöö annab töötajale suurema vabaduse ja isikliku vastutuse. Need tegurid on piisavalt suureks motivatsiooniallikaks. Innustajaks on seegi, et võrreldes väga paljude teiste hommikuti liiklusummikutes töölekiirustajatega, saab osaliselt kodus töötav inimene valida liiklemiseks sobivama aja. Kaugtöö nõuab küll tööandjalt heade IT vahendite võimaldamist töötajale, kuid samas laiendab ka tööjõubaasi. Hetkel on kaugtöö all mõistetav eelkõige kodus töötamine. Juhtmeta interneti areng on aga e-töötaja vabadust veelgi suurendamas. Iseseisvus ja vabadus nõuab oskuslikku enesejuhtimist nii distsipliini kui ka motiveerimise osas.
Pidev areng
Infotehnoloogia ja kiire areng on saanud lahutamatuks sõnapaariks. E-ärile on igati sobiv õppiva organisatsiooni põhimõtete valik. See tähendab teadmist omavate inimeste kokkuviimist seda vajavate inimestega ning isiklike teadmiste ülekandmist organisatsiooni teabekapitaliks. Inimesed on organisatsioonis väärtusega ideede loojateks ja informatsiooni kandjateks. Senine tavapärane trend on ettevõttest lahkudes oma teabepagas kaasa võtta. Nii organisatsioonile kui ka töötajale on aga kasulikum uute oskuste ja teadmiste pidev omavaheline jagamine. Enesetäiendus võib saada töötajale sama oluliseks kui töötasu. Töötajate motiveerimine esitab suuri väljakutseid ka e-ettevõtte juhile, aga, nagu öeldud, on ka hea ülesande sooritus üks pariemaid viise motivatsiooniks.