Head ideed tuleb osata õigesti esitada

Tõnu Lehtsaar,
Äripäev 15.01.2001
Hea idee või asi ei veena iseenesest, seda tuleb esitleda. Presentatsiooni puhul tutvustatakse üht konkreetset seisukohta, objekti või toodet. Presentatsiooni eesmärk võib olla informeerimine (näiteks arengukava tutvustamine), veenmine (näiteks suhtumise muutmine tootesse) ja/või otsustama innustamine (näiteks toote ostusoovi tekitamine).
Mõjusa esitluse eeltingimuseks on kontakti saavutamine kuulajatega. Pädevus aines ja heatahtlik suhtumine auditooriumisse loovad positiivse kontakti kuulajatega. Kui presentatsioonil osalejates tekib sümpaatia ja usalduse tunne, tajutakse kõneleja asjatundlikkust ning mõistetakse esitletava toote või idee olulisust enda jaoks, siis on eeldused presentatsiooni õnnestumiseks olemas.
Mõjusaim mõjutaja on kõneleja isiksus. Esineda saame nii hästi kui head me oleme. Presentatsiooni edukus oleneb ka teistest teguritest, mida võib nimetada hea esitluse tunnusteks.
Hea presentatsioon on empaatiline lähtudes kuulajate huvidest ja vajadustest. Hea esitlus on taktitundeline ja olukorrakohane. Hea esitleja usub, mida ta räägib ning suudab iseennast aktsepteerida.
Üldmulje kõnelejast loob presentatsiooni emotsionaalse raami. Rahva ette minek peab olema rahulik ja enesekindel. Esitlejal peab olema hoolitsetud ja olukorrale vastav välimus ning väljapeetud, ent pisut pinges kehakeel. Liikumine kuulajate ees olgu rahulik, kõne rütmis toimuv ning väärikat vahekaugust pidav.
Ruumikorraldus mõjutab oluliselt presentatsiooni õnnestumist. Kuulajad peavad kõnelejat kogu aeg nägema. Poolring on sobivaim, sest see soosib ka kuulajate omavahelist (mittesõnalist) suhtlemist. Esineja ja esitletav materjal kuuluvad ruumi keskseimasse, kõige paremini nähtavasse ossa. Ruumikujundusse sobivad vaid presentatsiooni juurde kuuluvad elemendid.
Presentatsiooni korraldusse võivad kuuluda erinevad elemendid, näiteks kohvipausid, ruumidega tutvumised või isegi vastuvõtt. Tavaliselt algab üritus kogunemisega, mille jooksul on esitlejal hea luua kontakt saabujatega. Vormilise mitmekesisuse juures jääb ürituse teljeks ikkagi toote või idee esitlemine.
Üldiselt kulgeb presentatsioon läbi nelja astme. Kontakti loomine, mille puhul pöördutakse, esitletakse ja luuakse võimalikult vaba ja sundimatu õhkkond. Tähelepanu köitmisel peaks kuulajad tunnetama vajadust ja huvi esitletava järele. Põhisisu edastamisel on hea, kui kuulajail tekib selge ja konkreetne arusaam esitletavast ja selle tähendusest. Kinnistamine tähendab esitletu eeliste, mõju, uudsuse, kasulikkuse ja usaldusväärsuse veelkordset kokkuvõtmist.
Hea esitlus on meeldiv ja kasulik elamus nii kuulajatele kui ka kõnelejale, andes teadmisi ja ideid.