Täiendkoolituse eesmärgiks on power'i andmine

Inimasustuseta Bambuse saarele jõudes teatas laeva kapten kohaliku aktsendiga kehvas inglise keeles, et meie kaater ei saa randuda ja saarele pääseb vaid ujudes. “See on vahva!” hõiskasid rühmaliikmed rõõmust. Seikluskoolitus võiks alata, aga…. Kuidas saavad rühma liikmete fotoaparaadid, riided ning õppematerjalid kuivalt saarele toimetatud? “Urve ei oska ujuda,” teatas üks. Mida teha? Kuidas kriisi lahendada? Koolitusprogrammi seiklusharjutused olid alanud.
Viimasel ajal kasutatakse täiendkoolituses tihti mõistet kogemusõpe. Läbi meeskonnatöö harjutuste näeme ennast enamasti uues valguses. Õpime tunnetama oma keha ja emotsioone. Läbi kogemuste saame targemaks ja oskame organisatsioonitöös oma oskusi paremini kasutada.
Kogemusõpe aitab meeskonnal muutuda tugevamaks ning ühtlasi tugevdab ka juhte, et olla vastupidavamad ja kehtestavamad meie pingelises ühiskonnas. Hästi läbi mõeldud kogemusõppel baseeruv koolitusprogramm arendab meeskonnas koostöövõimet ühisteks tegevusteks, kriisideks ning rasketest olukordadest väljatulemiseks. Üksikisik saab ülevaate iseendast ning võib korrastada suhteid teiste inimestega.
Kogemusõpet saab korraldada väiksemate töörühmadega, kus on 15–20 osalejat. Siis saab igaüks vajaliku tagasiside ja harjutused ei veni pikaks ning on ka teiste osalejate poolt jälgitavad.
Ettevõttesisese koolituse plussiks on ka see, et kogu asutust hõlmava koolituse korral on võimalik õpetada inimesi firma eesmärkidest ja strateegiast ühtmoodi aru saama. Sihiks on üksteise rollide mõistmine ja tunnetamine ning toote või teenuse müügistrateegia ühtemoodi elluviimine. Koolituse eesmärk ongi eelkõige õppida ennast paremini müüma.
Koolitusi korraldades oleme märganud, et keskkonnavahetus ja ümberlülitumine igapäevatööst aitavad kaasa uute teadmiste efektiivsemale omandamisele, samuti paranevad ettevõtte töötajate omavahelised suhted ning tõuseb sisekultuur.
Kui refereerida mõningaid seminarreisidel osalenute mõtteid, siis olulisemana on jäänud kõlama, et sellised reisid pole tõepoolest mitte puhkuseks, vaid intensiivsed iseendasse vaatamise, mõtlemise ning distantsilt oma ettevõtte probleemide teisiti tajumise võimalused. Kõik eelpoolnimetatu on aga ühendatud uute tuttavate leidmise ja oma silmaringi avardamisega.
Täiendõpe rikastab uute ideedega
Kaasaegse täiendkoolituse eesmärgiks on koolitusel osalejale poweri andmine. Täiendõppe programmides ei omandata vajalikke algteadmisi ametiks.
Muutunud on ka arusaam, kus firmajuht saadab personali täiendkoolitusele, et me nüüd võtsime tööle uued töötajad, olge te koolitajad head ja õpetage neile amet. Ametiõppe ja baashariduse saab inimene omandada üldharidus-, kutseõppe- või kõrgkooli baasil.
Täiendkoolituse üheks tähtsamaks rolliks on uute ideedega rikastamine ning võimaluste leidmine tööprotsesside kaasajastamiseks ning värskendamiseks.
Meeskonnatöös on oluline, et kõik liikmed oleks rakendunud ühise eesmärgi nimel ja teised tunnetaksid iga osaleja tähtsust rühmas. ATP Koolituse treener Tiiu Viies on kogenud, et psühholoogia ja meeskonnatöö temaatika pakub väga palju tänuväärseid võimalusi siduda õpitav ümbritseva keskkonnaga ning muuta õppetöö emotsionaalsemaks. “Grupi koostöö kiire arengu käivitamine ja usalduse kasvama panemine käib kogemusõppe baasreeglite hulka,” kinnitab Viies.
Seikluskoolitus laeval või matkates
Üks võimalus kogemusõppe läbiviimiseks on seikluskoolituse põhimõtete rakendamine.
Seikluskoolituse läbiviimine on nii osalejatele kui korraldajatele hea väljakutse. Kogu elu on ju üks seiklus ja miks mitte meie organisatsiooni tegevust puudutavaid seiklusi ette näha.
Seikluskoolitust saab läbi viia väga erinevates kohtades. Seikluskoolituseks ei sobi aga igapäevased tööruumid või auditoorium. Tulemuslikuks osutub koolitus siis, kui osalejad viiakse oma tavapärasest töökeskkonnast kaugemale, ning sellele on väga lihtne selgitus.
Igaüks meist võib meenutada viimast reisi või matka, kus me muutume ühelt poolt vabamaks ja julgemaks ning teiselt poolt eemaldume oma kaitsvast egost. Olen tähele pannud, et soojal maal, päikese käes vallandub inimeses uskumatu julgus. Kodu on kaugel ja see teadmine muudab inimest julgemaks, sõnakamaks ja aktiivsemaks – see aga on koolitust läbiviivale treenerile parimaks lähtekohaks inimese isikuomaduste tõeliseks analüüsiks ja peegeldamiseks.
Koolitajana olen palju kogenud situatsioone, kus kliendid-õppurid avastavad endas seikluskoolituse käigus uusi oskusi ning väärtushinnanguid.
Koolitusfirma ravib organisatsioone
Koolitusettevõte on kui raviasutus, kuhu tavaliselt pöördutakse siis, kui organisatsioonis on tekkinud konfliktid või ei lähe ettevõttel majanduslikult mitte kõige paremini. Kindlasti saab koolitaja aidata, kuid leian et efektiivseim on organisatsioonihaigusi ennetada.
Ravisime kord üht ettevõtet, kus oli kommunikatsioonikriis. Kõik töötajad olid toredad inimesed ja head spetsialistid, kuid organisatsioonis puudus koostöö. Kannatasid ka ettevõtte majandusnäitajad.
Mida tegime? Otsustasime minna laeva. Tingimuseks seati, et koolitusel peavad osalema tippjuhid ning organisatsiooni võtmeisikud.
Mida tegid treenerid? Kolm treenerit jaotasid rollid nii, et üks tegeles meeskonnaga, teine filmis ja kolmas jälgis osalejaid kõrvalt. Koolitusel osalejad seda jaotust ei teadnud.
Kõigepealt kuulati lühiloengut meeskonnast, meeskonnaliikmete rollide jaotumisest, populaarsusest ja tuntusest, firma ja meeskonna mehitamisest.
Esimese harjutusega tekitati meeskonnas konflikt. Kuna kriis oli juba varajasem, siis jooksid paljud ruumist välja ja nii mõnedki olid valmis üle laeva parda hüppama.
Seejärel tuli õhtusöök – kinnises ruumis ja ühise laua taga. Loomulikult viibisid söögilauas ka treenerid. Nende ülesanne oli jälgida ja sõnastada probleem, mida järgmisel päeval lahendama hakata.
Mis sai edasi? Selgus, et organisatsioonis oli autoritaarne juhtimisstiil ja puudus motivatsiooniplaan. Kõik töötajad olid head spetsialistid, kuid puudus meeskonna ühtse tegutsemise tunne. Välja tulid väga tüüpilised vead: puudulik infoedastus juhtkonnalt alluvatele ja alluvatelt juhtkonnale, isiklik elu kandus töökeskkonda, puudus ühine, teadvustatud eesmärk.
Nende probleemide äratundmiseks oligi vaja kohta, kus kõik end vabalt tundsid ning oma tunded ja mõtted välja rääkisid. See oli hea lähtekoht juhtkonnale, et edasi tegutseda. Järgmine koolitus toimus konsultatsioonivormis juhtidele eraldi, teemaks "Õigesti edasi!"
Täiendkoolituse üheks tähtsamaks rolliks on uute ideedega rikastamine ning võimaluste leidmine tööprotsesside kaasajastamiseks ning värskendamiseks.
Täiendkoolitus peab olema vaheldusrikas ja kogemustele ja kogetule rajatud. Koolitusprogrammi ülesehituses ja läbiviimises on oluline kasutada meetodeid, mis aitavad igapäevatöös ette tulevaid probleeme lahendada.
Inno Joonas
Äripäev
29.09.2003