Info liikumine motiveerib töötajaid

Kai Põldvee-Mürk
Äripäev 22.04.2002
 
Väga oluline töötajate motivatsiooni tõstmise vahend on nende igakülgne informeerimine ettevõttes toimuvatest protsessidest, kuna see võimaldab inimestel tunda ennast organisatsiooni täisväärtusliku osana.
 
Iga organisatsiooni suurimaks väärtuseks on tema töötajad. Ettevõtetes, kus inimesi osatakse hinnata, on välja töötatud terviklikud motivatsioonisüsteemid, et teadvustada, mille abil on võimalik suurendada töötajate tööpanust ning mõjutada nende lojaalsust ka firmale.
 
Üheks oluliseks mittemateriaalseks motivaatoriks võib pidada informatsiooni ja selle liikumist. Olenevalt sellest, kui hästi organisatsioonis info liigub, tekib töötajates kindlustunne. Iga uus tööletulija peaks koheselt saama selgust, millised on tema tööalased õigused, kohustused ja vastutus ning alluvusvahekord kolleegidega. Iga eduka ettevõtte juhtkond on püstitanud missiooni, millest juhinduda, ning eesmärgid, mille poole püüelda – ka see on oluline informatsioon, mida peaks teadma iga töötaja.
 
Kahjuks arvavad mõned juhid ekslikult, et informatsioon liigub põhiliselt ülevalt alla, ja et see puudutab vaid muudatusi, tegevust ja poliitikat. Selline olukord saab olla võimalik vaid organisatsioonides, kus valitsevad tugevad käsuliinid ja personali voolavus on keskmisest suurem, sest töötajate arvamusi keegi ei kuula ning seetõttu on tegutsemine pärsitud. Õnneks on paljud juhid hakanud siiski mõistma, kui tähtis on altpoolt tulev informatsioon, ning sellega oma igapäevatöös ka arvestama.
 
Oluline info liikumise võimalus on vahetu inimestevaheline suhtlemine, mille abil juhid saavad teavet organisatsiooni liikmetest ja nende eesmärkidest, lahendusi vajavatest probleemidest – sellest, kus on nõrgad lülid ja mida saaks teha paremini. Juhid, kes leiavad aega oma alluvate ärakuulamiseks, võidavad mitmes mõttes – esiteks koguvad nad ise kasulikku informatsiooni, millega edaspidi arvestada, ja teiseks kogevad alluvad, et neid võetakse kuulda, nende ettepanekutega arvestatakse ning nende lojaalsus firma vastu kasvab.
 
Töötajad, kes tunnevad end konkreetse organisatsiooni osana, on kõrgemalt motiveeritud ja suurendavad seetõttu oma tööalast panust.
 
Ettevõtetes, kus informatsioon ei liigu ja kus seda isegi tahtlikult kinni hoitakse, esineb tavalisest suuremat rahulolematust, mis viib kas ebaefektiivse tegutsemiseni või halvemal juhul isegi väärt spetsialistide lahkumiseni.
 
Informeeritus loob turvatunde

  • ANDRES ONEMAR, RMK peadirektor


 
Ametliku informatsiooni saamine juhtkonnalt on turvalise töökeskkonna osa ja annab töötajale kindlustunde, et asjad lähevad nii nagu kavandatud.
 
Ametliku informatsiooni kõrval on oluline ka mitteametlik teave, mis liigub rohkelt horisontaalsel tasandil, aga ka alt üles ja ülalt alla. Oletused vähendavad ametliku informatsiooni usaldusväärsust, seepärast ei tohi kunagi olulist informatsiooni, mida on vaja edastada oma töötajatele, varjata või selle edastamisega viivitada. Infovahetus ja suhtlemine on olulised motivatsioonitegurid. Kõik töötajad tahavad saada kõige värskemat ja kõige usaldusväärsemat informatsiooni, mistõttu oodatakse otsese ja vahetu suhtlemise võimalust juhtkonnaga.
 
Kvaliteetsed otsused eeldavad objektiivset informatsiooni, seega info saamist erinevatelt allikatelt, selle võrdlust ja analüüsi ja seejärel vastavat tegutsemist. Otsuseid tehakse pidevalt organisatsiooni kõigil tasanditel. Õigete otsuste eelduseks on seega vajalik korraliku kommunikatsioonistrateegia olemasolu. Informatsiooni käsitlemine motivaatorina on seega personalipoliitika väga oluline osa.
 
Igakülgset informatsiooni RMK tegevusvaldkonna, struktuuri, personali jne kohta leiabhttps://www.rmk.ee

INFORMATSIOONI EDASTAMISE VÕIMALUSED:


  • siseajaleht – info liikumine võimalik nii alt üles kui ka ülevalt alla; puuduseks harv ilmumine, mistõttu kiireloomulisi teateid ei ole võimalik edastada

  • intranet – hea võimalus saata kiireloomulist infot nii ülevalt alla kui ka alt üles, samuti horisontaalselt

  • koosolekud – võimalus vahetada nii kiireloomulist kui ka üldist infot

  • teadetetahvlid – hea võimalus jagada infot ka klientidele

  • ühisüritused – võimalus ühendada meelelahutus info jagamisega

  • vestlused – kasulikud nii ülemusele kui ka alluvale