Inspiratsioon ja loovus tööpostil

Loovus areneb kõige enam tegutsemisel. Loov tegutsemine kannab endas positiivset energiat ja loob Rahulolu. Loov tegutsemine on millegi tekitamine, mis valmistab Elevust, Rõõmu, Naudingut (See on Rahulolu Lõbust).
- Mis õieti on loovus, milline on loov isik/ töötaja.
- Kuidas saab loovust arendada.

Loovus on võime näha asjades ja olukordades uusi seoseid ning võimalusi, mõelda ja tegutseda eriliselt ning rahuldustpakkuvalt.
Loovuse sisuks on:

 • Mõtlemise voolavus- ideede, lahenduste rohkus mingile olukorrale, küsimusele või probleemile vastust otsides

 • Mõtlemise ja käitumise paindlikkus- oskus olla teise inimese rollis, olukorras osaline

 • Mõtlemise ja käitumise originaalsus- võime leida uudseid ja erakordseid lahendusi, viia asju uutmoodi läbi

 • Empaatia, tundlikkus- hoolivus ümbritseva suhtes


Loov isik, töötaja
Isikud, kes oma elus mõtlevad, väljenduvad ja tegutsevad loovalt, on mitmekülgsed isikuomadustelt. Neis on esindatud:

 • uudishimu, soov uut avastada

 • eneseteadlikkus

 • eneseusaldus, avatus, soov oma mõtteid väljendada

 • julgus, riskivalmidus, võime kriitikat taluda ja oma ideid kaitsta

 • kujutlusvõime, fantaasia, oskus asetuda partneri rolli, teise situatsiooni, empaatiavõime

 • keskendumisvõime, pühendumine eesmärgile, panustamine

 • lünkade korvamise oskus, võime ületada infotühik või materiaalne-tehniline puudus loogilise mõtlemise, oletuste või kujutluste abil

 • analüüsivõime, probleemide defineerimise ja “pildistamise” võime

 • analoogiate ja alternatiivide leidmise oskus


Loovus areneb kõige enam tegutsemisel. Loov tegutsemine kannab endas positiivset energiat ja loob Rahulolu.
Loov tegutsemine on millegi tekitamine, mis valmistab Elevust, Rõõmu, Naudingut (See on Rahulolu Lõbust).

 • See on töise nädalaplaani kirjutamine essee vormis, et oleks endal/kaaslastel tore lugeda ja nautida uusi ideid

 • See on koosoleku läbiviimine erilisel ja töötajate hulgas elevusttekitaval moel

 • See on suhtlemine kolleegide või külalistega viisil, mis toob inimestele naeratuse näole ja paneb neid püüdma iga sõna

 • See on uudselt kavandatud kliendiüritus, mida osalejad veel kaua meenutavad

 • Ja muidugi on see kirjutatud luuletus, loodud laul või maalitud pilt. Kuid pange tähele, see viimane lause tuli viimasena- loovus ei ole vaid tavamõistes loovisikute mängumaa!


Loov tegutsemine on ka kasu loomine, mis on vajalik selleks, et oleks lihtsam ja turvalisem edasi liikuda (See on Rahulolu Optimaalsusest).

 • See on seadmete ja tehnika arendamine kasutajasõbralikumaks

 • See on turvalisusele mõeldes parimate töö- ja olmevõimaluste väljatöötamine

 • See on ressursside kasutamise optimeerimine


Veel on loov tegutsemine kõik see, mis teeb meil elamise ja töötamise mõnusaks, rutiinivabaks (See on Rahulolu Protsessist).

 • See on tööruumi (töölaua) seadmine endale sobival ja inspireerival moel

 • See on võimalus valida tööleminekuks mitme tee vahel, lõunatamisel erinevate maitsete proovimise vahel

 • See on igava või ühetoonilise ülesande ilmestamine millegagi, mis muudab tegutsemise lõbusaks

 • See on ka remondi tegemine täiesti uudsete töövahenditega, nähes tulemuses enda jaoks erilist võlu


Vajalikud hoiakud loovaks koostööks.
- Millist kasu annab loov töössesuhtumine, loominguline tegutsemine töötajale.

Kui loovas tegutsemises saadud positiivne kogemus on kujundanud hoiaku: ise mõelda on tore, lahenduste leidmine on huvitav, teistega koostöö arendab meid vastastikku, vastutus ja tulemus on minu jaoks tähtis! saame rääkida loovast töökultuurist, töössesuhtumisest.
Loov inimene/ töötaja on endaga rahul ja see aitab tal teistega rahul olla. Ta vaatab elule ja tegutsemisele kui suurepärasele võimalusele midagi ära teha, korda saata, paremaks muuta.
Loova töössesuhtumise plussid:

 • Inimene saab panustades suurema osaluskogemuse

 • Oma lahenduste, võimaluste väljapakkumine annab töötajale olulisusetunde, tähtsuse

 • Töötajad on paindlikumalt valmis vastu võtma, kaaluma ja ellu viima teiste ideid ning nägemusi


- Millised on loovuse arendamise tingimused?
Loovus saab areneda, kui:

 • Tööõhkkond on avatud, salliv, erinevaid arvamusi respekteeriv

 • Töötajatel on reaalselt võimalik oma arvamust avaldada, omanäoliselt ülesandeid täita

 • Töötajad on kursis firma väärtuste ja missiooniga

 • Tegutsemisele on seatud selged eesmärgid

 • Töötajad on teadlikud nendele esitatavatest ootustest ja tegutsemispiiridest ja -normidest


- Kuidas inspireerida oma loova töö kaudu kaaslasi.
- Asjad- teod- sündmused, mida saab lihtsalt teha loova koostöö-kultuuri edendamiseks.

Mõnes valdkonnas on väga selgelt määratletud, mis tuleb teha kindla korra järgi. Kuidas seda teha, sõltub alati mingil määral tegijast.
Kui soovite inspireerida oma loova lähenemise kaudu kaaslasi, siis:

 • Nautige oma “teistmoodi” meetodeid, lähenemist, tööviisi- see paistab silma!

 • Olge julge oma arvamust väljendama, ideid pakkuma- ise panustades saate suunata oma tööd ja seeläbi olla eeskujuks!

 • Tänage, kiitke, andke tagasisidet protsessi ja tulemuste kohta- inimesed õpivad /muutuvad eelkõige tegutsedes ja selle kohta infot saades!

 • Arendage endas positiivset mõtlemist ja sisemist enesekindlust- me kõik oleme õppijad ja täiustujad.


Mida saab kerge vaevaga teha loova koostöökultuuri edendamiseks:

 • Mõelge välja mõni uus traditsioon (hommikukohvi ajaks, sünnipäevade pidamiseks, tähtsate teadete edastamiseks vms)

 • Kujundage töökoht võimalikult isikupäraseks, huvitavaks, innustavaks (emotsionaalses, praktilises, tehnilises vm mõttes)

 • Pidage asjade tegemisel oluliseks inimeste arvamuse küsimist, ideede kogumist (annab sobiva kasvupinnase loovuse ärkamiseks ja kasvuks)

 • Üllatage kaaslasi endavalmistatud, -mõeldud, -planeeritud ülesastumistega (tervituskaart, tujutõstjad, motivatsioonitõstjad, väljasõit jne)


Liina Kolk
sekretar.ee 09.03.2005