Kuidas meeskonnatööd paremini motiveerida

Kui olen kokku kutsunud koosoleku, arutamaks mõnd olulist teemat või probleemi, avastan, et räägin ise kõige rohkem. Kas siis teistel polegi arvamusi? Kas nad on minetanud motivatsiooni ja kaotanud igasuguse lootuse?
Kõige raskem ongi tavaliselt lihtsalt vait olla ja ka teiste osalejate arvamus ära kuulata. Olen avastanud enda jaoks palju uusi vaatenurki ja potentsiaali kolleegides, mis hiljem ka tulemustes kajastuvad.
Mingit salanippi siin pole. Kasutasin lihtsalt asjalikke näpunäiteid ja püüdsin ise rohkem vait olla.
Sissejuhatuses andke ülevaade sellest, millest juttu tuleb ning kui pikk aeg on selleks plaanitud. Oma sõnade mõjulepääsemiseks ja teema tähtsuse selgitamiseks tooge mõni hea näide edukast meeskonnatööst. Sissejuhatuses ja teema avamisel võite kasutada tuntud inimeste tsitaate, aga ka tähtsana tunduvaid isiklikke kogemusi.

 • Tooge mõni edukas näide.

 • Rääkige oma kogemustest.

 • Laske rääkida positiivseid kogemusi omavatel inimestel.


Tehke kokkuvõte
Valmistudes ürituseks, haarake ka oma kolleege ettevalmistusse ning paluge neil kokku panna ülevaade edusammudest. Olgu need siis müügitulemused, kliendi rahulolu uuringud jne. Tähtis on alustada positiivsest.
Võtke paari sõnaga räägitu kokku ning õnnitlege ja tunnustage parimaid. Tunnustust avaldades tooge kindlasti välja need konkreetsed valdkonnad, milles on saavutatud olulisi edusamme. Et mitte lihtsalt meelitada töötajaid, tooge välja ja tõestage öeldut faktidega.
Kui on keegi, kes soovib veel midagi lisada, siis laske mitte rohkem kui paaril isikul seda väga kiiresti ja kokkuvõtlikult teha.

 • Õnnitlege ja tunnustage parimaid.

 • Tooge eraldi välja valdkonnad, kus on toimunud edasiminek.

 • Laske ka teistel soovijatel rääkida saavutustest.

 • Siduge positiivsed tulemused ja edusammud järgneva teemaga ning tehke ülevaade võtmevaldkonna probleemidest/vajadustest/väljakutsetest. Tutvustage lühidalt ka erinevaid võimalusi. Et eesmärk on kõik töötajad mõtlema panna ja tulla välja võimalike lahendustega, soovitan siinkohal oma nägemust vaka all hoida.


Võtmevaldkonna väljakutsed
Kindlustamaks kõikide kohalviibijate ühine käsitlus räägitavast, andke kokkuvõtlikult ülevaade hetkeolukorrast. Tooge välja kriitilisemad probleemid ja vajakajäämised, illustreerides kõike konkreetsete faktide ja statistikaga.
Rõhutage kindlasti, et eesmärk ei ole otsida süüdlast ja rakendada sanktsioone, vaid leida koos lahendusi. Pange meeskond ühiselt mõtlema selle üle, kuidas saaksime paremini, ja mida saaksime meie teha selleks, et ...
Väga hea on kasutada probleemi lahkamisel küsimusi: milles on probleem? mis on selle põhjustanud? millised on võimalikud lahendused? milline on parim lahendus?
Püstitage eesmärgid
Kui meeskond on jõudnud kokkuleppele, milline on parim lahendus, liikuge edasi, püstitamaks konkreetseid eesmärke. Alustage kõige üldisemast antud teemaga seotud eesmärgist. Lähtuge firma üldistest eesmärkidest ja visioonist. Kindlasti käsitlege aega kui üht olulisimat faktorit. Valige inimene, kes kõik vajaliku kirja paneb.
Kasutage järgmisi pidepunkte:

 • millise valdkonna/probleemiga tegeleda

 • millist tulemust/muutust tahan

 • kuidas on see seotud üldiste eesmärkidega

 • mida konkreetselt teha teistmoodi

 • mis on esimene samm.


Kui kõige üldisem nägemus probleemi lahendusest on olemas, hakake tegelema konkreetsemalt meeskonna eesmärgi ning iga üksiku töötaja isiklike eesmärkidega.
Kindlasti pange nii meeskonna kui ka isiklikud eesmärgid paberile kirja. See annab võimaluse igaühel iseseisvalt ning ka hiljem juhtkonnal tagasisidet saada ja tulemusi kontrollida. Individuaalsete eesmärkide püstitamisel soovitan välja jagada eelnevalt ettevalmistatud lehed, kuhu osalejal on võimalik kirja panna oma mõtted ja nägemus.
Loomulikult sõltub see käsitletava teema olemusest, kuidas nimetatud sektsioon välja näeb. Keskenduge väga detailselt konkreetsete töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste väljaselgitamisele ja nende lahtimõtestamisele. Küsige alati, miks see vajalik on, mis sellest muutub, milline on kasutegur jne.
Vastavalt eesmärkidele vaadake veel kord üle, mida kellelgi teha tuleb ja millal seda tehakse. Seadke tagasiside saamiseks vahetähtajad ja lõpptähtajad.
Lõppsõna inspireerib
Eesmärkide püstitamine, ülesannete võtmine ja lubaduste andmine on rangelt vabatahtlik. Teie ülesanne on panna kõik meeskonnaliikmed seda tegema ja lubadustest ka kinni pidama. Sundimise ja käskude jagamisega ei motiveeri kedagi. Olgu käesolev Dale Carnegie meeskonna motiveerimise struktuur teile abiks. Proovige, katsetage ja avastage enda jaoks uusi võimalusi.
Sama struktuuri on võimalik veidi kohandatud kujul väga edukalt kasutada ka näiteks arenguvestlustel oma töötajatega.
Vajalikud oskused

 • Hea suhe "müüb".

 • Telefonis rääkimise oskus.

 • Sihtrühmaga töötamine, selektsioon.

 • Küsimuste esitamine.

 • Tõestusmaterjali kasutamine.

 • Vastuväidete elimineerimine.


Maarit Vabrit
Postimees 05.02.2000